อายะตุ้ลลอฮฺ ญะอฺฟัร สุบฮานี

อายะตุ้ลลอฮฺ ญะอฺฟัร สุบฮานี

download

นักปราชญ์อิสลามผู้มีชื่อเสียงด้านเทววิทยา ท่านหนึ่งของเมืองกุม นอกจากจะเปิดทำการสอนด้านเวทวิทยาแล้ว ท่านยังทำการสอนวิชาฟิกฮฺและอุศูลระดับสูงอยู่ในปัจจุบันท่านมีงานเขียนมากมายในสาขาวิชาฟิกฮฺเทววิทยา ตับซีรฺ และประวัติศาสตร์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาอิมามศอดิก (อ.) ซึ่งเปิดทำการสอนวิชาด้านเทววิทยาโดยเฉพาะ

ท่านถือกำเนิด เมื่อวันที่ ๒๘ เชาวัล ปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๓๔๗ ณ เมืองตับรีซในครอบครัวที่เคร่งครัดศาสนา ท่านเป็นบุตรของ มัรฮูม อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชค มุหัมมัด ฮุซัยนฺสุบหานีคิยาบอนีซึ่งเป็นผู้รู้คนหนึ่งของเมืองตับรีซ หลังจากจบประถมศึกษาแล้วท่านได้ศึกษาวรรณคดีเปอร์เซีย และหนังสืออื่นๆ อาทิ ฆุลเลสตอน, บูสตอน,ตารีคมุอฺญัม,นิศอบุศศิบยาน,อับวาบุนญินาน ฯลฯ ในโรงเรียนของมัรฮูมมีรซฺา มะหฺมูด ฟาฎิล (บุตรของ ฟาฎิล มูรอฆี ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของ เชค อะอฺซัม อันศอรี)เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ท่านได้เข้าศึกษาวิชาการด้านศาสนาระดับพื้นฐานและระดับกลางในโรงเรียนสอนศาสนา ฏอละบียะฮฺ ตับรีซท่านได้ศึกษาวิชาไวยากรณ์ภาษาอาหรับจาก หัจญ์ เชคฮะซันนะหฺวี,เชคอะลีอักบัรฺ นะหฺวีและส่วนหนึ่งของหนังสือ มุเฏาวัล, มันฏิกมันซูมะฮฺ และชัรหฺลุมอะฮฺ ท่านได้ศึกษากับ อัลลามะฮฺ มีรซฺา มุหัมมัด อะลี มุดัรริส คิยอบอนี เจ้าของหนังสือ รัยหานะตุ้ลอะดับ (เกิดเมื่อปี ฮ.ศ๑๓๗๓) ท่านใช้เวลาศึกษาวิชาการต่างๆขั้นพื้นฐาน ๕ ปี ขณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นั้น ท่านได้เขียนตำราขึ้นสองเล่ม ซึ่งเป็นที่กล่าวขานอยู่ในปัจจุบันได้แก่ มิอฺยารุลฟิกรฺ (ในสาขาวิชามันฏิก)และมุฮัซซฺะบุลบะลาเฆาะฮฺ (ในสาขาวิชามะอานี,บะยาน และ บะดีอฺ)ประมาณปี ๑๓๒๕ (สุริยคติ) ท่านได้เดินทางมาศึกษาวิชาการด้านศาสนาต่อ ณ เมืองกุมกับมัรฺฮูม อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ มีรฺซา มุหัมมัด มุญาฮิดี ตับรีซี และอายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ มีรฺซา อะหฺมัด กาฟีส่วนหนังสือกิฟายะตุ้ลอุศูลนั้นท่านได้ศึกษากับมัรฺฮูมอายะตุ้ลลอฮฺอัลอุซฺมาฆุลพัยฆอนี หลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ท่านได้เข้าศึกษาวิชาฟิกฮฺ และอุศูลระดับสูง เมื่อปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๓๖๙กับบรรดาอาจารย์ดังต่อไปนี้
๑.มัรฺฮูม อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา บุรูญัรดี

๒.มัรฺฮูม อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ ซัยยิด มุหัมมัด หุจญัติ คูฮฺคะมะรี

๓.มัรฺฮูม อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา อิมามโคมัยนี

ท่านได้ศึกษาวิชาอุศูลจากท่านอิมามโคมัยนีจนจบสมบูรณ์ระหว่างทำการศึกษา ท่านได้ทำการจดบันทึกบทเรียนโดยละเอียด และตีพิมพ์บทเรียนเหล่านั้นในเวลาต่อมา ซึ่งทั้งหมดสำเร็จลุล่วงภายในเวลาเจ็ดปีท่านได้ศึกษาวิชาปรัชญา และเทววิทยากับมัรฺฮูม อายะตุ้ลลอฮฺหัจญ์ ซัยยิด มุหัมมัด บอดคูเบะฮฺอีและได้ศึกษาเพิ่มเติมกับท่านอายะตุ้ลลอฮฺ อัลลามะฮฺ ซัยยิด มุหัมมัด ฮุซัยนฺ เฏาะบาเฏาะบาอีในปี ๑๓๒๘-๑๓๓๐ ( สุริยคติ) ท่านได้ศึกษา ชัรหฺ มันซูมะฮฺและ อัศฟารฺกับท่านอัลลามะฮฺด้วยเช่นกันนอกเหนือจากการสอนวิชาฟิกฮฺ,อุศูล และปรัชญาในสถาบันการศึกษาศาสนา แล้ว ท่านยังสอนวิชาหลัก เทววิทยา,ริญาล,ดิรอยะฮฺ,ประวัติศาสตร์อิสลาม ประวัติ ชีอะฮฺ,นิกายเปรียบเทียบ,ตัฟซีรกุรอาน และวรรณคดีอาหรับเป็นเวลายาวนาน จนถึงปัจจุบัน ในปี ๑๓๖๐(สุริยคติ) ท่านได้ตั้งสถาบันการศึกษาและวิจัย อิมามศอดิก (อ.) ด้วยเจตนารมณ์เพื่อการจัดเตรียมห้องสมุด สำหรับนักค้นคว้าและวิจัย ซึ่งต่อมาสถาบันดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นสถาบันการศึกษา เปิดทำการสอนภาควิชาศาสนศานตร์อิสลามและเทววิทยาในระดับสูง โดยท่านได้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ และดำเนินการสอนด้วยตนเองนอกจากนี้ท่านยังได้จัดพิมพ์วารสารเกี่ยวกับเทววิทยา ซึ่งถือว่าเป็นวาสารทางวิชาการในระดับแนวหน้าฉบับหนึ่ง ทำได้ทำการเขียนหนังสือไว้มากมายในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภาษาอาหรับ และภาษาฟารซีย์

al-shia.org